จุลินทรีย์ชีวภาพที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการผลิต ทำให้ได้จุลินทรีย์คัดสายพันธุ์พิเศษที่ให้ประโยชน์สูงสุดสำหรับพืช และนำไปหมักได้โดยไม่ต้องกากน้ำตาล ทำให้ได้น้ำหมักสีสันตามวัสดุที่ใช้ นำไปใช้เป็นประโยชน์ต่อพืชไร่ พืชผัก ไม้ผล ไม้ดอกไม้ประดับ และช่วยย่อยสลายอินทรีย์วัตถุให้กลายเป็นธาตุอาหารสำหรับพืช ช่วยลดและควบคุมปริมาณเชื้อสาเหตุโรคพืชในดิน ช่วยปรับสภาพดิน ช่วยให้พืชนำธาตุที่มีอยู่ไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัดค่าปุ๋ย เพิ่มมวลชีวภาพและความอุดมสมบูรณ์ให้กับดิน

จุลินทรีย์คัดสายพันธุ์พิเศษ ย่อยสลายอินทรีย์วัตถุ เพิ่มมวลชีวภาพและความอุดมสมบูรณ์ให้กับดิน
  • ปรับปรุงโครงสร้างดิน
  • ลดการใช้ปุ๋ย
  • กระตุ้นการเจริญเติบโต
  • เพิ่มปริมาณและคุณภาพผลผลิต
  • ปลอดภัยไร้สารพิษ

จุลินทรีย์ประเภทอื่น: จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย

ผลิตภัณฑ์อื่น: สารอุ้มน้ำเพื่อการเกษตร