จุลินทรีย์ชีวภาพที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการผลิต ทำให้ได้จุลินทรีย์คัดสายพันธุ์พิเศษที่ให้ประโยชน์สูงสุดสำหรับพืช และนำไปหมักได้โดยไม่ต้องกากน้ำตาล ทำให้ได้น้ำหมักสีสันตามวัสดุที่ใช้ นำไปใช้เป็นประโยชน์ต่อพืชไร่ พืชผัก ไม้ผล ไม้ดอกไม้ประดับ และช่วยย่อยสลายอินทรีย์วัตถุให้กลายเป็นธาตุอาหารสำหรับพืช ช่วยลดและควบคุมปริมาณเชื้อสาเหตุโรคพืชในดิน

  • ปรับปรุงโครงสร้างดิน
  • ลดการใช้ปุ๋ย
  • กระตุ้นการเจริญเติบโต
  • เพิ่มปริมาณและคุณภาพผลผลิต
  • ปลอดภัยไร้สารพิษ

จุลินทรีย์ประเภทอื่น: จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย

ผลิตภัณฑ์อื่น: สารอุ้มน้ำเพื่อการเกษตร