จุลินทรีย์ Bio100 เป็นผลจากการวิจัยและพัฒนามากว่า 25 ปี สามารถผลิตเอนไซม์ออกฤทธื์ ในปริมาณมหาศาล มีประสิทธิภาพสูง ใช้ประโยชน์ได้อย่างหลากหลาย ได้รับการยืนยันว่าปลอดภัยต่อสิ่งมีชีวิต ไม่ว่าจะ เป็นกับมนุษย์ พืช และสัตว์ต่างๆ ไม่ว่าจะแป็นสัตว์บกสัตว์น้ำ โดยมีผลทดสอบจากสถาบันที่เป็นที่ยอมรับ ทั้งในและต่างประเทศ ….
Bio100.wwt - จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย

จุลินทรีย์ชีวภาพเป็นนวัตกรรมการผสานเทคโนโลยีชีวภาพ (จุลินทรีย์คัดสายพันธุ์) กับ นาโนเทคโนโลยี (สารเร่งปฏิกิริยา- เอ็นไซม์ย่อยไขมัน) เพื่อใช้ในการกำจัดกลิ่นเหม็น กำจัดไขมัน ป้องกันและแก้ไขท่อระบายน้ำอุดตันรวมทั้งการบำบัดน้ำเสียทั้งในระบบบำบัดแบบมีอากาศและไม่มีอากาศ เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมและคืนความสมดุลให้แหล่งน้ำโดยไม่ต้องใช้สารเคมี

Bio100 is a mixture of groups of organisms that has a reviving action on humans, animals, and the natural environment and has also been described as a facultative beneficial microorganisms. The main species include :

  • Pediococcus pentosaceus | Lactic acid bacteria – acts as Homofermentor and it produces bacteriocins : Pediocins
  • Pichia Farinosa | a rare yeast found in nature. It can produce Killer Toxin and is very effective in neutralising a whole range of toxin.
  • Dekkera Bruxellensis – the microbial capable of producing a multitudes of enzymes e.g.  Cellulase, Hemicellulase, Xylanase, Cellubioase, Amylase, Pectinase, Lignin and Arabinase, which effectively and efficiently breakdown organic matter to smaller molecules, especially sugars, starches, into acetic, w/o producing alcohol.

จุลินทรีย์ประเภทอื่น : จุลินทรีย์เพื่อการเกษตร