โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียในฟาร์มสุกร ด้วยจุลินทรีย์ชีวภาพ Bio100wwt พื่อรองรับปริมาณที่เพิ่มขึ้นช่วงหน้าฝน

บ่อบำบัดน้ำเสีย จ.ราชบุรี